วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา  ผมได้พาคณะทีมวิจัยร่วมไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ตำบลคงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขุมคำ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
    การเดินทางในครั้งนี้ แม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่ก็คุ้ม เพราะกลับมารีบพัฒนาตนเองและแหล่งเรียนรู้กันอย่างคึกคัก จนเก็บข้อมูลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไม่ทันจนต้องหาตัวช่วยในการเก็บข้อมูล เก็บภาพกิจกรรมต่างๆ  เพื่อจะได้ทัน บางท่านถึงกับเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเลยก็มี ดีใจที่ได้พาชุมชนไปเปิดหูเปิดตา ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วมาพัฒนาชุมชนของเราเอง ให้เข้าใจแก่นแท้ของความเป็นคนไทยตามอาชีพที่เคยทำมา นั่นคือการเกษตรแบบธรรมชาติ หรือเกษตรอินทรีย์นั่นเอง

ไว้แค่นี้ก่อนน่ะครับ เดี๋ยวจะมาต่อในวันหลัง

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

     การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ที่ให้ความสนใจอย่างมาก  ทั้งนี้  แหล่งเรียนรู้ในชุมชนทั่วไปแล้ว มีอยู่อย่างหลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ  หากแต่ว่าต้องมีการพิจารณาดูให้ดีเสียก่อน  โดยต้องไม่ลืมเป้าหมายของเรา ว่าต้องการจะศึกษาเรื่องใด เช่น แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ หรือแหล่งเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างหรือพัฒนาตนเองด้านอาชีพที่เราสนใจ อย่างไรก็ตามแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท มีลักษณะแตกต่างกันไปตามความถนัดของเจ้าของแหล่งเรียนรู้เอง  บางแห่งเป็นสถานที่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ที่ทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษา อบรม ฝึกปฏิบัติได้ ตามตารางการฝึกอบรมของแต่ละแหล่งได้ ในที่นี้ขอเสนอแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  ของพ่อจันทร์ที ประทุมภา  บ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  ที่มีบุคคลหลากหลายเข้ามาศึกษาหาความรู้ มีทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาเอก นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ฝึกอบรมผู้คนให้มีความรู้ความเข้าใจในตนเอง รากเหง้าของความเป็นไทย พื้นฐานอาชีพที่สร้างความแข็งแกร่งของคนไทยทั้งประเทศ
    พ่อจันทร์ที ประทุมภา ต่อสู้ฟันฝ่ากับปัญหาชีวิตที่เรียกว่าติดลบ ด้วยความหลงผิดคิดโลภ จนต้องเป็นหนี้สิน และสามารถพลิกฟื้นความเป็นอยู่ด้วยความมานะบากบั่น เพียรพยายามสู้จนชีวิตของท่านรอดพ้นจากวิกฤติ ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าของเมืองไทยในด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ จนได้รับรางวัลเลิศระดับประเทศ ประเภทเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   แนวทางในการปลดหนี้ของท่าน มีดังนี้  คือ 
       1. การปฏิบัติที่มีความพยายามลดต้นทุนการผลิตจนกระทั่งไม่ลงทุนเลยหรือถ้าจำเป็นต้องลงทุนต้องลงทุนน้อยที่สุด
       2. การปฏิบัติที่มีความพยายามแสวงหาความรู้เชิงวิชาการสมัยใหม่มาพัฒนาวิธีการผลิต
       3. การจัดสรรรายได้เพื่อการใช้หนี้ 
       4. ยึดหลักธรรมและปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัย
     นี่เป็นแนวทางและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติและธรรมะ ควบคู่กันได้อย่างเหมาะสมที่สุด
ต้นผักหวานป่าที่ปลูกจนมีรายได้อย่างมาก